دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

کارشناسی
 • اقتصاد کشاورزی
 • علوم و مهندسی باغبانی
 • علوم و مهندسی آب
 • مهندسی طبیعت
 • علوم و مهندسی محیط زیست
کارشناسی ارشد
 • علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش سیلاب و رودخانه
 • علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش حفاظت آب و خاک
 • علوم و مهندسی مرتع گرایش اصلاح و احیای مرتع
 • علوم و مهندسی مرتع گرایش گیاهان دارویی و صنعتی
 • علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی
 • اقتصادکشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
 • اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد توليد و مديريت واحدهای کشاورزی
 • اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
 • علوم و مهندسی باغبانی گرایش درختان میوه
 • علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان زینتی
 • علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی
 • علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی
 • علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
 • علوم و مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی‌های محیط زیست
 • مدیریت و کنترل بیابان

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035