شورای دانشگاه که از ارکان مهم تصمیم‌گیری درباره خط‌مشی و تبیین سیاست‌های کلی دانشگاه به شمار می‌آید؛ متشکل از هیأت رئیسه، رؤسای دانشکده‌ها، و برخی اعضای حقیقی و حقوقی منتخب رئیس دانشگاه است. شرح وظایف شورای دانشگاه
• بررسی و تأیید دوره‌ها و رشته‌های آموزشی جدید و برنامه آن برای پیشنهاد به وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری
• بررسی و تأیید برنامه‌های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت • بررسی روش‌های همکاری با مؤسسات دولتی و غیر دولتی و تدوین ضوابط برای آن
• بررسی سالانه امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه‌بندی نیازهای علمی و اقدام برای تأمین آنها
• برنامه‌ریزی پذیرش دانشجو براساس امکانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه کشور
• بررسی مسائلی که توسط رئیس دانشگاه در دستور کار شورا قرار می‌گیرد
• بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ارائه راه‌حل‌های لازم
• ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه
• بررسی و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهادی شوراهای تخصصی
• تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ داخلی شورا و تصویب آیین‌نامه کمیته‌های داخلی شورا