کلیه امور اجرایی هیأت اجرایی جذب از قبیل اعلام فراخوان عمومی جذب، دریافت تقاضای همکاری، تشکیل پرونده، پاسخگویی به متقاضیان و... توسط دبیرخانه هیأت اجرایی جذب انجام خواهد شد.
وظایف و اختیارات هیأت جذب
• شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروه‌های آموزشی و پژوهشی
• انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه
• تصمیم‌گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی-آزمایشی، رسمی-قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه
• اعلام نظر درخصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در دانشگاه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی
• نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی
• ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم
• برگزاری جلسات هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه
• اجرای مصوبات هیات اجرایی جذب دانشگاه • انجام مکاتبات با مرکز جذب و نظارت ( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
• پاسخ‌گویی به متقاضیان و معترضین نتایج جذب هیأت علمی
قابل توجه شرکت کنندگان در فراخوان جذب اعضا هیات علمی
پاسخ‌گویی تلفنی به متقاضیان جذب
روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت :13:30 الی 15
035-322409260
کلیه مکاتبات به آدرس ایمیل زیر صورت پذیرد: jazb@ardakan.ac.ir
فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها
• فرم شماره 1 هیأت جذب
• فرم های تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی (فرم‌های جدید)
• آیین نامه تبدیل وضعیت
• امتیازات لازم برای رسمی آزمایشی
• فرایند اجرایی تبدیل وضعیت از پیمانی
• فرم جدید امتیازات توانایی علمی
• فرم‌های تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی