تاریخ: 01 Jun 2024
تعداد بازدید: 5823

آغاز ثبت نام در جشنواره های خوارزمی

جشنواره جوان خوارزمي براي رقابت دانشجويان، دانش پژوهان و نوآوران و فناوران با شرايط سني كمتر از
سي و پنج سال، جشنواره بين المللي خوارزمي براي رقابت صاحبان صنايع و فناوران و جشنواره نوآوري و فناوري براي طرح
هاي نو كه داراي نوآوري هاي علمي و فني است و طرح هايي كه به مرحله‌ي فناوري رسيده‌اند،در گروه‌هاي تخصصي متعدد
در تمامي گرايش‌ها انجام ميشوند.
پس از ثبت نام الكترونيكي متقاضيان و انجام مراحل ارزيابي و داوري طرح‌ها، برگزيدگان هر جشنواره انتخاب و در مراسمي با
حضور مقامات عالي‌مرتبه كشور معرفي و مورد تجليل قرار ميگيرند.
این جشنواره ارزشمند با هدف  تقويت پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي و فرهنگ كارآفريني دانش بنيان و معرفي برترين‌هاي كشور، برگزار میگردد.