تاریخ: 14 Feb 2024
تعداد بازدید: 1014

اطلاعیه وام نیمسال دوم 1403-1402

به اطلاع دانشجویان متقاضی تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی میرساند سامانه دانشجویی ( ir.swf.Refah) از روز سه شنبه 1402/12/01 تا روز شنبه 1403/02/15 براي ثبت تقاضاي وام ها در نیمسال دوم -1402 1403 فعال خواهد بود. لذا ضرورت دارد تمامی دانشجویان متقاضی واجد شرایط پس از مطالعه دقیق مطالب زیر نسبت به ثبت تقاضاي خود در پرتال دانشجویی صندوق رفاه به نشانی ir.swf.refah://https بر اساس جدول زمان بندي وامها اقدام نمایند.

جدول زمانبندی نیم سال

سند تعهد محضر