تاریخ: 23 Sep 2023
تعداد بازدید: 13306

بوفه فنی دانشگاه اردکان از طریق مزایده واگذار می شود

دانشگاه اردکان در نظر دارد مستند به ماده 33 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به اجاره محل بوفه فنی دانشگاه به افراد متقاضی با شرایط پیوست اقدام نماید.

لذا متقاضیان گرامی می بایست نسبت به دریافت و امضای تمامی اوراق مزایده (فایل های پیوست)اقدام نموده و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1402/07/03 نسبت به عودت اوراق در پاکات جداگانه به دبیرخانه دانشگاه اقدام نمایند.

دانلود اسناد و رسانه