تاریخ: 14 Oct 2023
تعداد بازدید: 11951

مزایده واگذاری محل انتشارات دانشگاه اردکان

دانشگاه اردکان در نظر دارد مستند به ماده 33 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به اجاره محل انتشارات دانشگاه به افراد متقاضی با شرایط پیوست اقدام نماید.

عنوان مزایده: اجاره محل انتشارات دانشگاه اردکان

محل اجاره : دانشگاه اردکان- دانشکده منابع طبیعی

مساحت محل اجاره: 9متر مربع(نه متر مربع)

مبلغ پایه ماهیانه : 13/000/000ریال(سیزده میلیون ریال)

مبلغ شرکت در مزایده:5,000,000 ریال( پنج میلیون ریال) به صورت فیش واریزی به حساب 700100004001032603020847  نزد بانک مرکزی با شناسه0300032672119606000014016800110

زمان شروع مزایده : 1402/07/22

آخرین زمان تحویل مدارک به دبیرخانه :1402/07/26 افتتاح پاکات پیشنهادات قیمت : 1402/07/29

مکان افتتاح پاکات پیشنهادات قیمت: دفتر ریاست دانشگاه

شرکت کنندگان پس از دریافت و تکمیل اسناد می توانند پاکت اسناد را  به آدرس : یزد-اردکان-بلوار آیت ا... خاتمی(ره) دانشگاه اردکان به کد پستی 8951895491 پست نموده یا شخصاً تا قبل از پایان وقت اداری مورخ 1402/07/26تحویل دبیرخانه دانشگاه اردکان نمایند.

* ضمناً روی پاکت توضیح داده شود که مربوط به مزایده انتشارات دانشگاه می باشد.

دانلود اسناد و رسانه