آدرس زیرسایت‌های دانشگاه

نام سایت

دسته

آدرس اینترنتی
سایت دانشگاه به زبان فارسی

سایت اصلی

https://ardakan.ac.ir

سایت دانشگاه به زبان انگلیسی

سایت اصلی

https://ardakan.ac.ir/En

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

دانشکده https://ardakan.ac.ir/humanities

دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده https://ardakan.ac.ir/engineering

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

دانشکده https://ardakan.ac.ir/agriculture

آموزشکده پیرادامپزشکی

دانشکده https://ardakan.ac.ir/veterinary

ریاست

حوزه ریاست

https://ardakan.ac.ir/president

دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل

حوزه ریاست

https://ardakan.ac.ir/publicint

گروه نظارت و ارزیابی

حوزه ریاست

https://ardakan.ac.ir/supervision

مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری

حوزه ریاست

https://ardakan.ac.ir/budget

معاونت آموزشی و پژوهشی

حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی

https://ardakan.ac.ir/EduRes

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی

https://ardakan.ac.ir/educational

مدیریت امور پژوهشی و فناوری

حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی

https://ardakan.ac.ir/research

گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی

https://ardakan.ac.ir/entrepreneurship

گروه آموزش‌های آزاد و مجازی

حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی

https://ardakan.ac.ir/virtual

گروه امور فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای

حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی

ttps://ardakan.ac.ir/it

مرکز رشد

حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی

https://ardakan.ac.ir/Astgc

معاونت اداری و مالی

حوزه معاونت اداری و مالی

https://ardakan.ac.ir/financial

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

حوزه معاونت اداری و مالی

https://ardakan.ac.ir/official

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

حوزه معاونت اداری و مالی

https://ardakan.ac.ir/technical

مدیریت فرهنگی و اجتماعی

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

https://ardakan.ac.ir/cultural

مدیریت دانشجویی

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

https://ardakan.ac.ir/student

مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

https://ardakan.ac.ir/consultation

اداره تربیت بدنی

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

https://ardakan.ac.ir/sport

معاونت دانشجویی و فرهنگی

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

https://ardakan.ac.ir/StuCul