تاریخ: 20 Nov 2023
تعداد بازدید: 167

چقدر خوبند آدم هایی که تخصص دارند در خوب کردن حال آدم ها...

در بزرگداشت علم روانشناسی همین بس که رسالتش، شفای روح است.